Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

11 वी CET 2021 संपूर्ण माहिती | 11th CET 2021 date Timetable syllabus | 11th cet registration 2021 link Maharashtra

11 वी CET 2021 संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी | 11th CET 2021 date Timetable syllabus | http://cet.mh-ssc.ac.in | 11th cet registration 2021 link Maharashtra


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेचा निकाल दि. २८ मे, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील मूल्यमापन कार्यपध्दतीनुसार दि.१६/०७/२०११ रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय दि. २८ मे, २०२१ व दि. २४ जून, २०२१ नुसार इ.११ मी प्रवेशासंदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये एक सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) आयोजित करण्याचा निर्णय होऊन त्याचा तपशील निश्चित केलेला असून सदर परीक्षेचे आयोजन मंडळामार्फत करण्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने सन २०२१-२२ च्या इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात सामाईक प्रवेश परीक्षेचे आयोजनमं डळामार्फत शनिवार दि. २१ ऑगस्ट, २०२१ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या कालावधीत करण्यात येणार आहे. सदर परीक्षा ही राज्य मंडळाशी संलग्न असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील २०२१-२२ मधील इ.११ बी प्रवेशासाठी असून ती विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. सदर परीक्षा ही ऑफलाईन स्वरुपाची असून ती राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारीत असेल. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची (Multiple Choice Objective type Questions) व O.M.R आधारीत असेल. या परीक्षेसाठी राज्य मंडळ अथवा अन्य मंडळाच्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेल्या इच्छुक विद्याथ्र्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या http://cet.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळावरून आवेदनपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. आवेदनपत्र भरण्याची सुविधा मंडळामार्फत दि.२०/०७/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० पासून दि. २६/०७/२०२१ अखेर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सदर आवेदनपत्र भरण्यासंदर्भात तसेच सामाईक प्रवेश परीक्षेसंदर्भात विद्याथ्यांसाठी तपशीलवार सूचना सदर प्रकटनासोबत तसेच मंडळाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तरी, याची विद्यार्थी, पालक व सर्व संबंधित घटकांनी नोंद घ्यावी.

🔘 हे पण वाचा  -

🆕  सण 2021-22 कमी झालेला 25 टक्के अभ्यासक्रम pdf


🆕  12वी निकाल कॅल्क्युलेटर 2021 ( 1 मिनिटांत चेक करा किती मार्क्स मिळतील 12 वीला)


11th cet registration 2021 link Maharashtra
11 वी CET परीक्षेचे सर्वसाधारण स्वरूप

१. या ११ प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी सामाईक प्रवेश परीक्षा (CET) ही महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न असलेल्या सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणान्या सर्व मंडळांच्या राज्य मंडळ, C.B.S.E..C.I.S.C.E. सर्व अतिरराष्ट्रीय मंडळे इत्यादी) माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेल्या विद्याथ्र्यांसाठी आयोजित करण्यात येईल. 

२. सदर परीक्षा ही विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः ऐच्छिक असेल.

३. इयत्ता ११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा ही राज्यमंडळाच्या इ.१० वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेत.

४. सदर परीक्षेसाठी १०० गुणांची एकच प्रश्नपत्रिका/पेपर असेल व परीक्षेचा कालावधी दोन तासांचा राहील

५. सदर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आठ माध्यमांतून उपलब्ध असतील विद्यार्थ्याने सदर परीक्षेच्या आवेदनपत्रात नोंदविलेल्या माध्यमानुसार त्याला प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

६. सेमी इंग्रजी माध्यमाची निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी आवेदनपत्रात निश्चित केलेल्या इंग्रजी व इतर माध्यमाचा विचार करून प्रश्नपत्रिका पुरविण्यात येईल, 

७. सदर सामाईक प्रवेश परीक्षा ही ऑफलाईन स्वरुपाची असेल. यासाठी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप है वस्तुनिष्ठ बहुपर्यावी स्वरुपाचे (Multiple Choice Objective type Questions) असेल.

🔰 हे पण वाचा

🆕 11 वी प्रवेश प्रक्रिया अभ्यासक्रम (pdf)

🆕 11 वी प्रवेश प्रक्रिया सर्व माहिती एकाच ठिकाणी

🆕 11 वी प्रवेश प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप करा!

🆕  इ 11वी सामायिक परीक्षा CET टाईमटेबल आला ? 

परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप, विषय, माध्यम व अभ्यासक्रम


 ११ वी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही राज्यमंडळाच्या इ.१० वीच्या इंग्रजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्रे इतिहास राज्यशास्त्र, भूगोल) या चार विषयांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. 

२. सदर परीक्षेच्या १०० गुणांच्या एकाच प्रश्नपत्रिका/ पेपरमध्ये उपरोक्त विषयांवर प्रत्येकी २५ गुणांचे १०० प्रश्न असतील, सदर गुणविभागणीचा तपशिल खालीलप्रमाणे

इंग्रजी - 25 गुण

गणित (भाग १ व भाग २) - 25 गुण

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (भाग १ व भाग) - 25 गुण

सामाजिक शास्खे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) -  25 गुण

एकूण गुण: 100


11 वी आवेदनपत्र सादर करणे.

१. इ. ११ वी सामायिक प्रवेश परीक्षा ही वैकल्पिक /ऐशिक स्वरूपाची असल्याने या परीक्षेस प्रविष्ट होवू इच्छिणान्या विद्याय्याने परीक्षेसाठी स्वतंत्र आवेदनपत्र भरणे आवश्यक असेल... 

२. सदर आवेदनपत्र भरण्यासाठी मंडळाच्या http://cet.mh-ssc.ac.in या अधिकृत संकेस्थळावर जाऊन विद्या प्रथम इ. १० वीला प्रविष्ट झालेल्या मंडळाचा प्रकार निवडावा. तदनंतर विद्याथ्र्यांना त्यावर दिलेल्या सूचनांचे वाचन करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी लागेल. 

३. सदर सूचना बाचून त्या स्विकृत असलेबाबत संबंधित रकान्यात खूण (1) करावी.


।) राज्यमंडळामार्फत सन २०२१ मध्ये माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १०वी) परीक्षा उत्तीर्ण / प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी


१. विद्यार्थ्याने प्रथम संगणक प्रणालीमध्ये स्वतःचा बैठक क्रमांक आईये नाम याबाबतची इत्यादी माहिती भरावी. सदर माहिती सादर (Subrmit) केल्यानंतर उर्वरित रकान्यातील माहिती आपोआप भरली जाईल. विद्याथ्र्याने दिलेल्या रकान्यात त्याचा ई-मेल आयडी उपलब्ध असल्यास) भरावा

 २. विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी माध्यमाची निवड करण्याचा विकल्प देण्यात आलेला आहे. इ. १० वीच्या परीक्षेचे माध्यमाप्रमाणे या परीक्षेसाठीचे माध्यम त्याने सदर रकान्यात निश्चित करावे.

विद्यार्थ्याने सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नांसाठी इंग्रजी माध्यम असेल. तथापि, सामाजिक शास्त्रे (इतिहास राज्यशास्त्र भूगोल) या विषयासाठी विद्यार्थ्यास इ. १० वीच्या माध्यमानुसार उर्वरित अन्य ७ माध्यमांपैकी एक माध्यम निश्चित करावे लागेल.

३. सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यास त्याच्या तात्पुरत्या / कायमच्या निवास स्थानाच्या पत्त्यानुसार परीक्षा केंद्र मिळण्यासाठी जिल्हा व तालुका / शहराचा विभाग निश्चित करण्याचा विकल्प देण्यात येईल, तो विद्यार्थ्यांनी निश्चित करावा. सदर परीक्षेला प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संदर विद्यार्थ्याने निवडलेल्या तालुक्यासाठी / शहरी विभागासाठी मंडळाने निश्चित केलेल्या परीक्षा केंद्रापैकी कोणतेही एक केंद्र विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी देण्यात येईल. 

४. उपरोक्तप्रमाणे माहिती भरल्यानंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्र सादर (Submit) करावे. तद्नंतर विद्यार्थ्याने आवेदनपत्राची प्रिंट काढून जतन करून ठेवावी,

५. उपरोक्त विद्यार्थ्यांना सदर परीक्षेसाठी वेगळे शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही,

||) अन्य मंडळांमार्फत तसेच राज्यमंडळामार्फत (सन २०२१ पूर्वी) माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१०वी) परीक्षा उत्तीर्ण / प्रविष्ट झालेल्या विद्याथ्र्यांसाठी

१. विद्यार्थ्याने संगणक प्रणालीमध्ये दिलेल्या सर्व रकान्यातील माहिती अचूक भरावी. 

२. विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी माध्यमाची निवड करण्याचा विकल्प देण्यात आलेला आहे. इ. १० वीच्या परीक्षेचे माध्यमाप्रमाणे या परीक्षेसाठीचे माध्यम त्याने सदर रकान्यात निश्चित करावे.

विद्यार्थ्यांन सेमी इंग्रजीचा विकल्प निवडल्यास त्याला इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांच्या प्रश्नांसाठी इंग्रजी माध्यम असेल. तथापि, सामाजिक शारखे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल) या विषयासाठी विद्यार्थ्यास इ.१० वीच्या माध्यमानुसार उर्वरित अन्य ७ माध्यमांपैकी एक माध्यम निश्चित करावे लागेल.

11 वी CET परीक्षा शुल्क 

इ.११ वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा सन २०२१ साठी प्रविष्ट होणाऱ्या राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना (सन २०२१ च्या नियमित परीक्षेला नोंदणी केलेल्या परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र सन २०२१ पूर्वी राज्यमंडळातून इ.१० वीची परीक्षा उत्तीर्ण/प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी, C.B.SE. CISCE. सर्व आंतरराष्ट्रीय मंडळे इत्यादी अन्य मंडळाच्या विद्याथ्र्यांना सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी मंडळाने विहित केल्याप्रमाणे प्रत्येकी रु.१७८/- शुल्क उपलब्ध करून दिलेल्या पर्यायाद्वारे ऑनलाईन भरणे आवश्यक राहील. त्यासाठी Debit/Credit card/UPl/ Net Banking तत्सम पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, त्यापैकी एका पर्यायाद्वारे शुल्क भरावे,

 परीक्षा केंद्र

१. सदर परीक्षेसाठी विद्याथ्र्यांचे परीक्षा केंद्र निश्चित करताना त्याने आवेदनपत्रामध्ये नमूद केलेला जिल्हा व तालुका / शहरी भाग विचारात घेण्यात येईल.

२. विद्यापनि परीक्षा केंद्रासाठी निश्चित केलेल्या तालुक्यामधून सदर परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणारी विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन त्या तालुक्यासाठी मंडळामार्फत परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात येतील. त्यापैकी एक केंद्र विद्यार्थ्याला देण्यात येईल.

प्रवेशपत्र

विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्र मंडळामार्फत ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करून दिले जाईल. सदर प्रवेशपत्र विद्यार्थ्यांनि डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढून घ्यावी. प्रवेशपत्रावर दिलेल्या सर्व सूचना ने परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे.

परीक्षेचे आयोजन व कार्यवाही

१. परीक्षेचे आयोजन मंडळाने निश्चित केलेल्या माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रांवर करण्यात येईल.

२. सदर परीक्षा शनिवार दि.२१/०८/२०११ रोजी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या कालावधीत घेण्यात येईल, 

३. परीक्षेसाठी विद्याथ्र्याने परीक्षा केंद्रावर किमान एक तास अगोदर उपस्थित रहावे, तसेच कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या व आरोग्य विभागाच्या सर्व सूचनांचे पालन करावे.

४. परीक्षा केंद्रावर परीसे दरम्यान सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन कराये कोणताही गैरमार्ग प्रकार निदर्शनास आल्यास विद्यार्थी निर्धारित शास्तीस पात्र राहील.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा

१. सामाईक प्रवेश परीक्षेस प्रविष्ट होणान्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या कागदपत्रांची पडताळणी करून परीक्षेस मागणीनुसार लेखनिक/जादा वेळेची सवलत देय राहील. यासाठी संबंधित यांनी याबाबतची कागदपत्रे पडताळणीसाठी परीक्षा केंद्रसंचालकांच्या

२.मागणीनुसार उपलब्ध करून दबाबीत अशा विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र बैठक व्यवस्थेची आवश्यकता असल्यास त्याची मागणी केंद्रसंचालकाकडे किमान दोन दिवस अगोदर नोंदवावी. 

 उत्तरपत्रिकेवर उत्तराची नोंद करणे कार्यपध्दती

१. सदर परीक्षेसाठी O.M.R. आधारीत उत्तरपत्रिका असेल व त्यासोबत परीक्षेनंतर विद्यार्थ्यास परत करावयाची कॉर्बन प्रत संलग्न असेल. उत्तरपत्रिकेमध्ये क्रमांक १ ते १०० प्रश्नांची उत्तरे नोंदविण्यासाठी प्रत्येक प्रश्नक्रमांकासमोर A.B.C.D अशा चार पर्यायांचे गोल देण्यात आलेले आहेत. 

२. उपरोक्त चार पर्यायांपैकी विद्यार्थ्याने निश्चित केलेल्या उत्तराचा एकच गोल ठळकपणे भरावा. 

३. गोल भरण्यासाठी काळया किंवा निळया यापैकी एकाच शाईच्या बॉलपेनचा वापर करावा.तसेच सदर पर्यायी उत्तराच्या वर्णाक्षराचा गोल पूर्णपणे भरण्याची (गडद करणे) दक्षता घ्यावी. ४. अर्धवट भरलेला, खाडाखोड केलेला एका पेक्षा जास्त भरलेले गोल तसेच गोलात अंक अथवा तत्सम मजकूर नमूद केलेले असल्यास उत्तरांसाठी ग्राम पर त्यासाठी गुणदान केले जाणार नाही. तसेच एकदा लिहिलेले उत्तर बदलता येणार नाही.. 

५. उत्तरपत्रिकेची संगणकीय पध्दतीने तपासणी केली जाणार असल्याने सदर उत्तरपत्रिकेची घड़ी घालू नये, चुरगळू नये अथवा अन्य कोणत्याही कारणाने खराब होणार नाही याची दक्षता

६. उत्तरे लिहिण्यापूर्वी काही कच्चे काम करावयाचे असल्यास प्रश्नपत्रिकेच्या शेवटी दिलेल्या पानांसर कोन्या जागेचा वापर करावा. 

७. विद्यार्थ्यास परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिकेवी कॉर्बन प्रत तसेच मंडळाच्या संकेतस्थळावर अंतिम उत्तरसूची उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याने निकालानंतर गुणपडताळणी अथवा फेरतपासणीची सुविधा उपलब्ध असणार नाही,


इयत्ता ११ वी प्रवेशासंदर्भात सन २०२१ साठी सामाईक प्रवेश परीक्षा विषयनिहाय घटक 11 वी CET अभ्यासक्रम 2021


1) English
I) Language Study

1) Compou2nd Words 

2) Word Chain

3) Type of Sentence

4) Gerund/Participle/Infinitive

5) Panctuation

6) Homophone/ Homograph

7) Spot the error

8) Correct Spelling

9) Subject Verb agreement

10) Use of correct verb form 133 Parts of Speech 

11) Figure of Speech: 

12) Alphabetical order

13) Part of speech

14) Direct Indirect Speech 

(15) Tense

16) Word Register

17) Active Passive Voice

18) Degree of Comparision

19) Modal Auxillaries

20) Anotonyms / Synonyms

21) Prefix / Suffix Subordinator 

22) Word Formation

23) Co-ordinator 

24) Find the word class (Noun/Verh)

25) Fill in the blanks by choosing the correct phrase/ Idiom/Maxim

26) Proverbs and their meanings

27) Framing Questions

28) Question Tag

29) Not only...but also 

32) Clauses- Identify and state its kind

30) No Sooner..... than

33) Transformation of Sentences

II) Non Textual Passage for Comprehension 6-8 Lines

III) Poetic devices 

IV) Questions based on writing skills


2) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (Science & Technology)

(भाग १) 

(१) गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

(२) मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरणे (Periodic Clanfication of Element)

३) रासायनिक अभिक्रिया व समीकरणे (Chemical reaction and equation)

४) विद्युतधारेचे परिणाम (Effects of electric current)

५) उष्णता (Heat)

६) प्रकाशाचे अपवर्तन (Refraction of light)

७) भिंगे व त्याचे उपयोग (Lenses)

८) धातुविज्ञान (Metallurgy);

९) कार्बनी संयुगे (Carbon compounds)

१०) अवकाश मोहिमा (Space Mission)

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (भाग २)

१) अनुवंशिकता व उत्क्रांती (Heredity and Evolution) २)सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग १ ( Life Process in Living Organisms

३) सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग २ ( Life Processes in Living Organisms

४) पर्यावरणीय व्यवस्थापन (Environmental management)

५) हरित उर्जेच्या दिशेने (Towards Green Energy)

६) प्राण्यांचे वर्गीकरण (Animual Classfication)

७) ओळख सूक्ष्मजीवशास्त्राची (Introduction to Microbiology)

८) पेशीविज्ञान व जैवतंत्रज्ञान (Cell Biology and Biotechnology)

९) सामाजिक आरोग्य (Social Health) १०) आपत्ती व्यवस्थापन ( Disaster Management)


3) गणित (Mathematics)

गणित भाग १ (बीजगणित) part 1 (Algebra)


१. दोन चलांतील रेषीय समीकरणे (Linear Equations 

२. वर्गसमीकरणे (Quadratic equations)

३. अंकगणित श्रेढी (Arithmetic Progression)

४. संभाव्यता (Probability )


गणित भाग २ (भूमिती) Mathematics part 2 (Geometry )


(१) समरूपता (Similarity)

२) पायथागोरसचे प्रमेय (Pythagoras Theorem)

३) बर्तुळ (Circle)

४) निर्देशक भूमिती (Co-ordinate Geometry)

५) त्रिकोणमिती (Trigonometry)


4) सामाजिक शास्त्रे (इतिहास व राज्यशास्त्र, भूगोल)
Social Science (History & Political, Geography)


इतिहास

१. प्राचीन ते आधुनिक कालखंडातील इतिहासाचे चिकित्सक समालोचन: (Critical summary of History from Ancient to Modern period.)

२. उपयोजित इतिहास (Applied History) 

३. प्रसार माध्यमे आणि इतिहास (Mass Media & History)

४.मनोरंजनाची माध्यमे आणि इतिहास (शैक्षणिक वर्ष २०२० २१ साठी हा घटक (पाठयघटक ६) वगळलेला आहे) (Entertainment Media and History) (For Academic Year 2020-21 this unities omitted for evaluation) (chapater-6 Ommited)

५. कला, क्रीडा, साहित्यक्षेत्र आणि इतिहास (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी या घटकातील काही भाग मूल्यमापनासाठी पाठवघटक ४) बगळलेला आहे) (Arts, Sports, Literature and History) (For Academic Year 2020-21 some portion of this unit is omitted for evaluation) (chapater-4 Ommited) 

६.पर्यटन आणि इतिहास (Tourism and History)

७. इतिहास व अन्य क्षेत्रे (History and other disciplines)


राज्यशास्त्र


१) संविधानाची वाटचाल (Working of the Constitution )

२) निवडणूक प्रक्रिया (The Electoral Process)

३) राजकीय पक्ष (राष्ट्रीय) (Political Parties (National)

४) राजकीय पक्ष (प्रादेशिक) (Political Parties (Regional) ५) सामाजिक व राजकीय चळवळी (Social and Political Movements)


भूगोल


१. स्थान विस्तार (Location and Extent)

२. प्राकृतिक रचना व जलप्रणाली (Physiography and Drainage) 

३. नैसर्गिक वनस्पती व प्राणी (Natural Vegitation and Wild life)

४. अर्थव्यवस्था व व्यवसाय (Economy and Occupations) 

५. पर्यटन वाहतूक व संदेशवहन (Tourism, Transportation and Communication)


टिप्पणी पोस्ट करा

2 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
  1. फॉर्म सबमिट केला पण प्रिंट ऑप्शन आला नाही आणि आता परत प्रयत्न केला तर ऑलरेडी रजिस्टर म्हणते

    उत्तर द्याहटवा
  2. Sir print nigali nahi re- registeresion kse karu mahiti galt barleli aahe thodi

    उत्तर द्याहटवा

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !