Type Here to Get Search Results !
WhatsApp Group Join Now

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2023-24 | संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका | द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता नववी 2024 | sankalit mulyamapan 2 question paper pdf

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2023-24  | संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका | द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता नववी 2024 |sankalit mulyamapan 2 question paper pdf


नमस्कार विद्यार्थी आणि शिक्षक बंधूंनो 2023- 2024 मध्ये आकारिक चाचणी क्रमांक 1 , आकारिक चाचणी क्रमांक 2 नंतर आपल्याला इयत्ता 1ली ते 9 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम संकलित मूल्यमापन चाचणी / प्रथम सत्र परीक्षा सुद्धा घेतली असून त्या नंतर आपल्याला विद्यार्थ्यांची द्वितीय सत्र परीक्षा घायची आहे  त्यासाठी आपणास काही संकलित दोन प्रश्नपत्रिका  इयत्ता 1 ली ते नववी ( द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका)  च्या नमुना प्रश्नपत्रिका pdf  एकत्रित करून देण्यात आल्या आहेत सदर प्रश्नपत्रिका ह्या या वर्षीचा नसून मागील वर्षीच्या आहेत , सदर प्रश्नपत्रिका आपल्या ला फक्त माहितीसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे .

संकलित 2 प्रश्नपत्रिका 2023 pdf


 खालील सर्व संकलित 2 प्रश्नपत्रिका द्वितीय स्तर च्या प्रश्नपत्रिका या विविध व्हाट्सअप ग्रुप वरून एकत्र एकत्रित केलेल्या आहेत याचा उपयोग आपणास नक्कीच द्वितीय सत्र संकलित चाचणी दोन यासाठी नक्कीच उपयोग होईल.


☸️ इयत्ता 1 ली ते 8 वी संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र सर्व विषय 2024 | sankalit mulyamapan 2 question paper |
second term question paper class 1


इयत्ता पहिली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.


➡️ प्रत्येक विषयाच्या 5 -5 द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका


इ1ली द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका ( संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका ) 2024

https://drive.google.com/file/d/11P4Ce499ZVJEQ8nFUaTA5U-MSwnCyHtU/view?usp=drivesdk


➡️ प्रत्येक विषयाच्या 5 -5 द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका☸️ इयत्ता 2 री  संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2024 | sankalit mulyamapan 2 question paper |
second term question paper class 2nd

इयत्ता दुसरी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.


इ 2 री द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका ( संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2  प्रश्नपत्रिका ) 

https://drive.google.com/file/d/11Wv_s0v1frthyhhTq9EfsByR9-DEyOuW/view?usp=drivesdk


➡️ प्रत्येक विषयाच्या 5 -5 द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका☸️ संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका | dwitiya satra pariksha 2024 class 3rd

इयत्ता तिसरी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता.

☸️ वर्णनात्मक नोंदी pdf

इ 3 री द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका ( संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका ) 

https://drive.google.com/file/d/11cYlBxWl1CadsHe9ccDhk1x4aXaqKR-3/view?usp=drivesdk


➡️ प्रत्येक विषयाच्या 5 -5 द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका✡️ द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता 4थी प्रश्नपत्रिका pdf इ 4थी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf

इयत्ता चौथी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


🔥 इ 1 ली ते 8 वी सर्व विषयांची एकत्र pdf 2024
🔰 इ 4 थी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका ( संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका ) 

➡️ https://drive.google.com/file/d/11eOtpszkcW7z4dQtLmH5eIiQjLSQ9Xdh/view?usp=drivesdk


➡️ प्रत्येक विषयाच्या 5 -5 द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका✡️ संकलित प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2022 -23  इयत्ता 5 वी sankalit mulyamapan 2 question paper 2023 2024 class 5th

इयत्ता पाचवी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


➡️ इ 5 वी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका
☸️ इयत्ता 6 वी संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2024| sankalit mulyamapan 2 question paper |
second term question paper class 6

इयत्ता सहावी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


➡️ इ 6 वी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका

☸️ वर्णनात्मक नोंदी pdf


✡️ इयत्ता 7 वी संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2024| sankalit mulyamapan 2 question paper |
second term question paper class 7th


इयत्ता सातवी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


➡️ इ 7 वी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका✡️ संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका इ 8 वी| dwitiya satra pariksha 2024 class 8th

इयत्ता आठवी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


➡️ इ 8 वी मराठी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका☸️ कला व कार्यानुभव प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका

https://drive.google.com/file/d/137Fjo-eDD7ib8nATcxosjhTnurNHlw4a/view?usp=drivesdk


इयत्ता नववी द्वितीय सत्र परीक्षा | द्वितीय सत्र परीक्षा इयत्ता नववी 2024 dwitiya satra pariksha 2024 9th

इयत्ता तिसरी च्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्राच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका pdf डाऊनलोड करण्यासाठी आपण खालील विषय समोरील डाउनलोड बटन वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता


इ 9 वी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका मराठी माध्यम सर्व विषय


https://drive.google.com/folderview?id=11sy3hJbdyzZkcKXSXsXUvKqL2db98LOc


इ 9 वी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका मराठी माध्यम सर्व विषय

https://drive.google.com/folderview?id=12pkhxyVHtgwtGURDsJ_QWGeNkmrRE9il🆕 All the best for exam quotes wishes marathi


FAQ संकलित चाचणी 1 बद्दल

Q. संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024 ला कधी घ्यायची आहे?

Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024ला मार्च किंवा एप्रिल 2024 मध्ये घायची आहे. 

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024 ला ऑनलाइन घायची की ऑफलाईन ?

Ans.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024 ला जिथे शाळा प्रतक्ष सुरू झाल्या आहेत तिथे ऑफलाईन आणि जिथे शाळा सुरू नाहीत तिथे ऑनलाईन घ्यायच्या आहेत

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024 चा रिझल्ट कधी लावायचा आहे ?

Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2024 चा रिझल्ट / निकाल 1 मे 2024 ला लावायचा आहे !


☸️ हे पण वाचा - 

✡️ हे पण वाचा ⤵️ 

🆕  MDM Excel सॉफ्टवेअर कसे वावरावे वाचा

 🆕  संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका 1 ली ते 10 वी 2021-22 pdf

🆕 संकलित मूल्यमापन 2 प्रश्नपत्रिका 1 ली ते 9 वी 2021-22 pdf

🆕 आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक 2 प्रश्नपत्रिका इ 1ली ते 9वी 2022

🆕  इ 9 वी 10 वी जलसुरक्षा पुस्तक व त्याचे मूल्यमापन 2021
🆕  9 th Result Software for 2021-22 download
इ 10 वी विज्ञान प्रयोगवही सोडवलेली pdf डाउनलोड करा
🆕 इ 10 वी प्रश्नपेढी संच सरावा साठी !

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

आपल्या फेसबुक ला लाईक करा !